U bevindt zich hier: Ouderinformatie

Ouderinformatie

Uw kind naar school 

Uw kind brengt een groot deel van zijn/haar tijd door op de basisschool. Het is daarom van belang dat u zich goed verdiept in de schoolkeuze voor uw kind. Welk type school past bij uw kind en wat past bij u als ouder/verzorger. U kunt op de school naar uw keuze een afspraak maken met de schoolleiding. Zij kunnen u alles vertellen over de school en het onderwijs. U kunt de sfeer van de school proeven en u uitgebreid laten informeren. Natuurlijk krijgt u een rondleiding door de school. Op deze manier kunt u een goede afweging maken welke school u kiest voor uw kind.

Educatief partnerschap:

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Wij helpen hen mee. De samenwerking tussen school en ouders zorgt voor de optimale ontwikkeling van kinderen, thuis en op school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van wie de ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs, beter presteren. Maar de voornaamste reden voor ouders om mee te doen op school is dat het is gewoon erg leuk en leerzaam is.

Gelukkig kunnen we op onze scholen rekenen op de inzet en hulp van veel ouders. Van leesouders tot ‘luizenouders’, van overblijfouders tot klusouders, tot chauffeurs, tot begeleiders bij excursies. Ouders doen van álles. Wie wil kan dus volop uit de voeten op school; informeer naar de mogelijkheden!

De oudercommissie:

De oudercommissie helpt de school bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en om de school. Zoals bijvoorbeeld:

  • excursies
  • feesten
  • innen/besteden ouderbijdrage
  • organiseren Avondvierdaagse
  • schoolkrant

De medezeggenschapsraad:

Voor wie wil meepraten over het schoolbeleid is de medezeggenschapsraad (MR) een goede optie. Elke school heeft zo’n raad, met daarin ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Ouders kunnen zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die organisatie breed actief is.

Leerplicht en verlofregelingen 

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de kinderen via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren nauwkeurig aangegeven in de leerplichtwet. ***
De uitvoering en handhaving van deze wet is neergelegd bij de Gemeenten (leerplichtambtenaar).
Belangrijk voor school en ouders zijn verlof, verzuim en eventueel disciplinaire maatregelen (schorsing/verwijdering). Alle (gemeentelijke) informatie over deze zaken kunt u hier vinden: www.regionoordveluwe.nl. Bij zaken rondom (extra) verlof en (veel) verzuim is een goede communicatie in direct overleg tussen school en thuis van wezenlijk belang.

Veilige scholen 

Een veilige leeromgeving is absoluut noodzakelijk voor ieder kind. We zetten ons hier volledig voor in.
We onderscheiden fysieke veiligheid en sociale veiligheid.

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid vraagt om alert ingrijpen en directe actie bij incidenten (molest, en vernieling) alsmede om beveiliging en preventieve maatregelen. Om de fysieke veiligheid te kunnen garanderen en controleren worden er door de overheid eisen gesteld waaraan schoolgebouwen , pleinen, inrichting en materialen/ toestellen moeten voldoen. Zo is er voor gebouwen het zgn. gebruiksbesluit. Ook worden er eisen gesteld op het gebied van brandbeveiliging, binnenklimaat, etc. De fysieke veiligheid wordt gewaarborgd door het uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) + plan van aanpak+ evaluatie om de vier jaar. De directeur en veiligheidscoördinator voeren het veiligheidsbeleid op schoolniveau uit.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is minstens zo belangrijk. Het gaat over het gevoel van veiligheid, de tevredenheid met het pedagogisch klimaat en het werkklimaat op school. Het is belangrijk goed zicht te houden op incidenten (b.v. pesten) en veiligheidsbeleving (het veiligheidsgevoel) binnen de scholen. We hebben binnen onze scholen een duidelijk veiligheidsbeleid op basis van protocollen die incidenten moeten voorkomen en incidenten correct moeten afhandelen. Omgangsregels en een (anti)pestprotocol zijn op elke school aanwezig. Geregeld wordt met kinderen gepraat over omgangsregels, normen en waarden. Ook voor medewerkers en ouders gelden die omgangsregels. Zo zorgen we er samen voor dat het fijn is en fijn blijft op onze scholen.

Klachtenregeling 

Het kan natuurlijk zijn dat de zaken op school niet gaan zoals ouders dat graag zien. De eerste weg is dan uiteraard een gesprek met de leerkracht en/of de directeur.

Komen ouders en directie er helaas toch niet samen uit, dan kunnen ouders contact zoeken met de contactpersoon (vertrouwenspersoon) van de eigen school of met het bureau van VPCO Ermelo.
Ze kunnen dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van VPCO Ermelo. De vertrouwenspersonen werken volgens de richtlijnen van de Landelijke Klachtencommissie. VPCO Ermelo is aangesloten bij deze klachtencommissie. Elke school heeft een klachtenregeling. Zie hiervoor de schoolgids.
In het uiterste geval kan een klacht aangemeld worden bij de Landelijke Klachtencommissie.

Veranderen van basisschool in Ermelo

Zit uw kind al op één van de basisscholen in Ermelo en wilt u van school wisselen dan volgen wij hierin het gezamenlijk afgesproken protocol. Klik op de onderstaande knop om het protocol te lezen.

Protocol overname leerlingen

 

Handige links voor ouders

Ministerie OCW en inspectie

Passend onderwijs 

Onderwijs - algemeen

Oudersites