U bevindt zich hier: Passend onderwijs

Passend onderwijs

Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling, die ondersteuning nodig heeft, een passende plek te bieden. Besturen hebben zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken zij samen in een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV). In deze regio gaat het om het SWV Zeeluwe.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie om de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen ze door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten. 

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 37 schoolbesturen met ongeveer 22.000 leerlingen opgenomen. 

Stichting Voor Protestants Christlijk Onderwijs Ermelo

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen de passende ondersteuning te bieden. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. Wij werken actief samen met andere organisaties om de passende onderwijs- en/of zorgondersteuning te bieden. Dat kunnen we niet alleen en daarom werken we bijvoorbeeld nauw samen met het speciaal onderwijs, kenniscentra en/of centrum voor jeugd en gezin. Zo proberen wij in goed overleg met de ouders/verzorgers vorm te geven aan passend onderwijs.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: