U bevindt zich hier: VPCO Ermelo » Algemeen

Een Veilige Basis en ruimte voor uw kind

Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo verzorgt kwaliteitsonderwijs op zes basisscholen in Ermelo. Onze scholen streven naar het best mogelijke onderwijs voor uw kind. Dit vanuit de wetenschap dat ieder mens zijn unieke kwaliteiten en talenten heeft. Wij willen graag dat elke school een veilige, prettige en gezellige plek is om te leren. Daarom besteden we op alle scholen niet alleen aandacht aan kwalitatief goed onderwijs, maar ook aan sociale vaardigheden. Vanuit ons christelijke geloof streven we ernaar dat iedereen – leerkrachten en kinderen – respectvol met elkaar omgaan, ongeacht cultuur en religie.

Klik hier om een kijkje te nemen bij VPCO Ermelo!

Aandacht voor het individu

Aandacht voor het individu vinden wij belangrijk. Kinderen die moeilijk meekomen krijgen bij ons extra aandacht, net als leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Ook kinderen met dyslexie willen we optimaal begeleiden, zodat ook zij kunnen groeien en zich kunnen ontplooien. Wij hechten aan gedegen onderwijs met moderne middelen. Kortom: we hebben ambitie.

VPCO in het kort

  • Modern en ambitieus basisonderwijs
  • Vanuit christelijke normen en waarden
  • Aandacht voor de individuele talenten en behoeften van kinderen
  • Veilige, prettige en gezellige plekken om te leren
  • Ontwikkelen van talenten en behoeftes die kinderen hebben
  • Goede zorg in een warme omgeving voor uw kind
  • Een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs

Schoolontwikkeling

We willen onze kinderen goed voorbereiden op de – steeds veranderende – wereld
waarin ze leven en werken. Alleen in een krachtige en uitdagende leeromgeving ontwikkelen kinderen hun unieke talenten. Niet alleen onder schooltijd, maar ook daarna. De school is de spil van de educatieve gemeenschap die interactief is met de omgeving en goede contacten heeft met buitenschoolse opvang, sport, cultuur en zorg.

Opbrengstgericht werken

Onze scholen hebben hoge ambities. Zij willen allemaal het beste onderwijs voor de kinderen en vinden dat kinderen daar ook recht op hebben. Er is niets dat rechtvaardigt dat scholen hier niet voor zorgen.

Om die reden werken de scholen opbrengstgericht. Dat betekent dat de scholen bij alles wat ze doen iets willen bereiken, een doel voor ogen hebben. De scholen kijken daarbij dus niet alleen naar wat ze doen, maar ook naar wat ze hebben behaald.

Dit betreft natuurlijk in eerste instantie de schoolvakken, zoals rekenen en taal, maar het geldt ook voor de creatieve en sportieve ontwikkeling van de kinderen. Een moeilijker te meten doel is om kinderen te leren goed met elkaar om te gaan en aan een goed zelfbeeld te werken; de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook burgerschap hoort daar bij.

Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs heeft hoge verwachtingen van de kinderen en ook van de medewerkers. De scholen hebben een curriculum, een onderwijsprogramma, dat tegemoet komt aan de kerndoelen van de overheid. De behaalde resultaten worden zowel op school - als op bestuursniveau gemeten en bijgehouden.
Het gaat hierbij om toetsresultaten, maar ook om tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze data worden gebruikt bij het verbeteren van het onderwijs voor alle kinderen.
De scholen evalueren het leren van de kinderen en het onderwijzen van het personeel bij voortduring. Dit alles ten behoeve van een hoge kwaliteit van onderwijs.

Professionele leergemeenschap:

Wij willen samen met alle betrokkenen bij het onderwijs werken aan schoolontwikkeling.
Onze scholen willen blijven leren, groeien en inspireren. Wij bieden scholen de ruimte om praktijkvoorbeelden te zien en te delen. Zo verhogen we de kwaliteit en de opbrengsten van het leren en onderwijzen.

Communicatie:

Betrokkenheid, vertrouwen en overleg zijn wezenlijk bij het bereiken van onze doelen. In een cultuur van positieve samenwerking stimuleren we het delen van kennis en ervaring.
Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs overlegt met directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders.